Procediment per formular la sol·licitud telemàticament.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

Cal utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció .  

Correu Escola Canigó a8018406@xtec.cat  

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada. 

El centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. 

Important: La sol·licitud de preinscripció, es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada .

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació

Accés a la sol·licitud telemàtica