top of page

Procediment per formular la sol·licitud telemàticament.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

Correu Escola Canigó a8018406@xtec.cat  

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada. 

El centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. 

Important: La sol·licitud de preinscripció, es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada .

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació

Accés a la sol·licitud telemàtica

bottom of page