Documentació a presentar

Juntament amb el resguard de sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la ( del 13 al 22 de maig), cal presentar la documentació (fotocopiada o escanejada)  al correu a8018406@xtec.cat   

Els documents de l’apartat A, els ha de presentar tothom, i els documents de l’apartat B i C, només per al criteri  al·legat a la sol·licitud. 

 

A. Documentació que ha de presentar tothom (s’ha de presentar fotografiada o escanejada) 

 

  •  Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família). 

  •  DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. 

  •  DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

  • De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.  

 

B. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació  (s’ha de presentar fotografiada o escanejada) 

 

Proximitat del domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant 

 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini per a la matrícula. 

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat de l’Agència Tributària i s’ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037). 

 

Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans 

 

  • Una fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. 

        En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 

  • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió. 

  •  Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania en el cas de Renda Anual beneficiaria de l’ajut . 

 

C. Documentació acreditativa al criteri complementari 

 

Condició legal de família nombrosa o monoparental

 

  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

 

 

Trobareu aquesta informació mes ampliada en el portal:

 

   http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

 

Podeu fer les vostres consultes mitjançant el correu corporatiu de l’escola  

  a8018406@xtec.cat 

Contacte

Adreça

© Copyright 2019

Tel: 933 38 98 39

email: a8018406@xtec.cat

Carrer Mossèn Lluís Pañella, 5,

08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

escola segura.jpg
edu365.png
família_i_escola.jfif
infoescola.jpg