Criteris d'admissió d'alumnes 

40 PUNTS: 

Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en que es presenta la preinscripció. 

30 PUNTS: 

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre. 

20 PUNTS: 

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre. 

10 PUNTS: 

Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no és la seva àrea d’influència. 

10 PUNTS: 

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. 

10 PUNTS: 

Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de la renda garantida de ciutadania. 

CRITERI COMPLEMENTARI 

15 PUNTS: 

Pel fet de formar part de família nombrosa o família monoparental. 

El Departament d’Educació estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris de prioritat, s’efectuarà un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades.