top of page
fons

Criteris d'admissió d'alumnes 

50 PUNTS: 

Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades a 

l´Escola Canigó.

30 PUNTS: 

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre.Zona C Centre-Sant Josep-Sant Feliu 

20 PUNTS: 

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc. 

10 PUNTS: 

Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no és la seva àrea d’influència. 

15 PUNTS: 

Si la família percep la renda garantida de ciutadania.

fons

Criteris Complementaris(només en cas d'empat)

10 PUNTS: 

Pare, mare, tutor o tutora legal treballant al centre en el moment que es presenta la sol·licitud.

10 PUNTS: 

Quan l’infant forma part d’una família nombrosa.

10 PUNTS: 

Quan l’infant forma part d’una família monoparental.

10 PUNTS: 

Ser bessó o trigemin.

10 PUNTS: 

Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar.

15 PUNTS: 

Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té un discapacitat igual o superior al 33%.

10 PUNTS: 

Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorismeció.

bottom of page